Yleiset myyntiehdot

Pelloplastin yleiset myyntiehdot ovat voimassa suomen kielellä. Tämän asiakirjan mahdolliset kieliversiot on katsottava käännöksiksi.


1. MÄÄRITELMÄT

1.1 Näissä yleisissä myyntiehdoissa seuraavilla sanoilla tarkoitetaan seuraavaa:

Myyjä tarkoittaa Pelloplast Oy:tä (y-tunnus 0193690-0), osoite: Teollisuustie 11, 95700 Pello, Suomi, kotipaikka: Pello, Suomi.

Ostaja tarkoittaa yhteisöä, yhtiötä, yhteenliittymää tai luonnollista henkilöä, joka on tarkemmin yksilöity Myyjän tilausvahvistuksessa.

Tuotteet tarkoittaa kaikkia tuotteita, tavaroita ja/tai palveluita, joita Myyjä markkinoi, myy ja/tai toimittaa Ostajalle, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Sopimus tarkoittaa yhdessä sekä näitä yleisiä myyntiehtoja ja Myyjän tilausvahvistuksessa määriteltyjä ehtoja.

Ehdot tarkoittaa näitä yleisiä myyntiehtoja, joita sovelletaan (1) kaikkiin Tuotteita koskeviin Myyjän tarjouksiin, tilausvahvistuksiin, myynteihin ja toimituksiin ja sopimuksiin sekä Ostajan tarjouspyyntöihin; ja joiden perusteella (2) Myyjä myy, toimittaa ja/tai markkinoi Tuotteita Ostajalle, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Tekniset ominaisuudet tarkoittaa Tuotteiden tarkempia teknisiä ominaisuuksia, jotka on saatavissa Myyjältä. Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjän esitteistä, muusta markkinointimateriaalista ja/tai Ostajan tarjouspyynnöstä ja/tai tilauksesta ilmenevä informaatio ja tuoteseloste ovat vain suuntaa antavia eivätkä ne määritä Tuotteiden Teknisiä ominaisuuksia eivätkä muodosta mitään velvollisuuksia Myyjälle ja/tai oikeuksia Ostajalle.

1.2 Mikäli Sopimuksen ehtojen välillä ilmenee ristiriita, ehtojen pätemisjärjestys on seuraava: (1) Myyjän tilausvahvistuksessa määritellyt ehdot; (2) nämä Ehdot; (3) Myyjän tilausvahvistuksessa yksilöityjen liitteiden sisältämät ehdot Myyjän tilausvahvistuksessa määritellyn järjestyksen mukaisesti.

2. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO
2.1 Sopimus tulee voimaan, kun Myyjä lähettää Ostajalle kirjallisen tilausvahvistuksen.

3. OSTAJAN VELVOLLISUUDET

3.1 Ostaja on tietoinen siitä, että Tuotteiden toimivuus on riippuvainen siitä Ostajan materiaalista ja materiaalin pinnasta, johon Ostajalla on tarkoituksena Tuotteita käyttää. Ostaja on lisäksi tietoinen siitä, että Tuotteiden toimivuus on riippuvainen Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista, kuten Ostajan suorittamasta Tuotteiden varastoimisesta ja varastoinnin laadusta sekä siitä, miten ja kuinka kauan Ostaja varastoi Tuotteita, lämpötilanvaihteluista Tuotteiden kuljetuksen ja Ostajan varastoinnin aikana, Ostajan omista tuotantoprosesseista ja ajankulumisesta Ostajan suorittamasta Tuotteiden käyttöönottamisesta eli siitä, kuinka kauan Tuotteet ovat olleet Ostajan materiaalin pinnalla. Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjä ei anna mitään vakuutuksia eikä vastaa siitä, että Tuotteet soveltuisivat Ostajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen, vaan Ostajalla on yksin velvollisuus itse ennen Tuotteiden tilaamista ja käyttöönottamista pyytää Myyjältä Tuotteiden Tekniset ominaisuudet sekä tutkia ja selvittää, soveltuvatko Tuotteiden Tekniset ominaisuudet Ostajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

3.2 Ostajan tulee ennen Tuotteiden käyttöönottoa pyytää Myyjältä Tuotteiden Tekniset ominaisuudet, testata Tuotteet ja tutkia Tuotteiden Tekniset ominaisuudet sekä niiden soveltuvuus Ostajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen Ostajan omassa prosessissa ja mahdollisessa jatkoprosessissa. Ostaja vastaa siitä, että Ostaja on varmistunut Tuotteiden Teknisten ominaisuuksien soveltumisesta Ostajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen, Ostaja käyttää Tuotteita asianmukaisesti ja että Tuotteita käytetään Ostajan toimesta vain sellaisille pinnoille ja/tai sellaisissa prosesseissa, joihin ne on tarkoitettu. Mikäli Ostajan prosessi, mahdollinen jatkoprosessi tai Ostajan prosessissa käytettävä raaka-aine taikka raaka-aineen ainesosa muuttuu, Ostajan tulee uudelleen testata ja tutkia Tuotteet ja Tuotteiden Tekniset ominaisuudet sekä niiden soveltuvuus Ostajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen ennen Tuotteiden käyttöönottoa.

3.3 Ostajan tulee tarkastaa Tuotteet huolellisesti ja ammattitaitoisesti viipymättä niiden toimituksen jälkeen. Mikäli Ostaja ei reklamoi Myyjää Tuotteiden virheestä seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteiden toimituksesta, Ostaja menettää oikeuden vedota virheeseen.

4. HINTA, VAKUUS, HINNANMUUTOKSET JA MAKSUEHDOT

4.1 Tuotteiden hinta määritetään Myyjän tilausvahvistuksessa.

4.2 Myyjällä on aina oikeus vaatia Ostajalta vakuus Tuotteiden hinnan ja toimituksen maksamisen turvaamiseksi. Myyjällä on oikeus purkaa Sopimus, mikäli Ostaja ei aseta Myyjän vaatimaa ja Myyjän erikseen hyväksymää vakuutta Myyjälle.

4.3 Mikäli Myyjän Tuotteiden raaka-ainekustannukset, hankintakustannukset, tuotantokustannukset, kuljetuskustannukset tai muut vastaavat Tuotteisiin liittyvät kustannukset nousevat tai kaupassa käytettävien valuuttojen vaihtokurssi muuttuu Sopimuksen voimaantulon jälkeen, Myyjällä on oikeus muuttaa Tuotteiden hintaa ja hinnoittelua muutosta vastaavasti.

4.4 Mikäli vientiin tai tuontiin liittyvät maksut, tullit, vientiin tai tuontiin liittyvät verot, välilliset verot tai maksut nousevat tai uusi vero tai maksu tulee voimaan Sopimuksen voimaantulon jälkeen, Myyjällä on oikeus muuttaa Tuotteiden hintaa ja hinnoittelua muutosta vastaavasti.

4.5 Maksuehdot määritetään Myyjän tilausvahvistuksessa. Ellei Myyjän tilausvahvistuksessa ole muuta sovittu, maksuehto on 30 päivää laskun päivämäärästä.

4.6 Viivästyneelle maksusuorituksen määrälle on Ostajan maksettava vuotuista [ 15 %] viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Mikäli Ostaja maksusuoritus viivästyy, Myyjällä on oikeus keskeyttää Tuotteiden jatkotoimitukset Ostajalle. Myyjällä on lisäksi oikeus purkaa Sopimus ja vaatia Ostajalta vahingonkorvausta sopimusrikkomuksen johdosta, mikäli Ostaja ei maksa viivästynyttä Tuotteiden hintaa kokonaisuudessaan Myyjälle kahden (2) kuukauden kuluessa eräpäivästä lukien tai aseta kohdassa 4.2 määriteltyä Myyjän erikseen hyväksymää vakuutta Myyjälle.

5. TOIMITUKSET

5.1 Tuotteiden toimituksiin sovelletaan Incoterms 2010 ehtoja. Sovellettava toimitusehto ja toimituspaikka määritellään Myyjän tilausvahvistuksessa.

5.2 Tuotteiden toimitusaika ja toimituspäivä ovat vain arvioita, eivätkä ne luo velvoitteita Myyjälle tai oikeuksia Ostajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että Ostajalla ei ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä Myyjältä sen perusteella, että Tuotteiden toimitus on viivästynyt tai viivästyy arvioiduista toimitusajasta ja/tai toimituspäivästä.

5.3 Tuotannollisista syitä johtuen Tuotteiden toimitusmäärät voivat poiketa Sopimuksessa sovituista määristä kymmenen (10) % joko ylös- tai alaspäin.

6. TUOTTEIDEN OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU TUOTTEISTA

6.1 Tuotteet ovat Myyjän omaisuutta siihen saakka, kun Ostaja on maksanut Tuotteiden hinnan ja kuljetuskustannukset kokonaisuudessaan Myyjälle. Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Myyjältä Ostajalle sillä hetkellä, kun Ostaja on maksanut Tuotteiden hinnan ja kuljetuskustannukset kokonaisuudessaan Myyjälle.

6.2 Vastuu Tuotteiden hävikistä ja Tuotteiden vahingoittumisesta (vaaranvastuu) siirtyy Myyjältä Ostajalle Tuotteiden toimitusehdon (Incoterms 2010) mukaisesti.

7. VASTUUNRAJOITUKSET

7.1 Myyjä ei vastaa siitä, että Tuotteet soveltuvat Ostajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

7.2 Myyjä ei vastaa Tuotteiden aiheuttamista henkilövahingoista, Tuotteiden kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamista vahingoista eikä Tuotteiden aiheuttamista ympäristövahingoista.

7.3 Myyjä ei vastaa mistään Sopimuksesta ja/tai Tuotteista aiheutuneesta tai niihin liittyvästä välillisestä vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään ainakin vahinkoa, joka johtuu tuotannon, liikevaihdon tai liikearvon vähentymisestä tai tuotannon keskeytymisestä, muuta vahinkoa, joka johtuu siitä, ettei Tavaroita voida käyttää tarkoitetulla tavalla, voittoa, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus kolmannen osapuolen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein, vahinkoa, joka johtuu muun omaisuuden kuin Tavaroiden vahingoittumisesta sekä muuta vastaavaa, vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.

7.4 Tähän Sopimukseen ja/tai Tuotteisiin perustuva tai liittyvä Myyjän vahingonkorvausvastuu on joka tapauksessa määrällisesti rajattu yhteensä [100 %] määrään Tuotteiden hinnasta, jonka Ostaja on maksanut Myyjälle Sopimuksen perusteella.

7.5 Ostajalla on oikeus vedota Tuotteiden virheeseen vain, mikäli Ostaja pystyy osoittamaan, että virhe on ollut Tuotteissa kohdassa 6.2 määritetyn vaaranvastuun siirtymishetkellä Myyjältä Ostajalle.

7.6 Mikäli Tuotteissa ilmenee virhe, Myyjällä on oikeus korjata virhe ja Myyjän ainoa velvollisuus on toimittaa uudet Tuotteet Ostajalle virheellisten tilalle.

7.7 Edellä kohdissa 7.1. – 7.6 on määritelty Myyjän Sopimukseen perustuva vastuu ja rajattu Myyjän Sopimukseen perustuvaa vastuuta perusteiden ja määrien osalta. Myyjä ei ole Sopimuksen perusteella vastuussa mistään muusta eikä velvollinen vastaamaan tai korvaamaan Ostajalle perusteiden ja määrien osalta mitään muuta kuin mitä edellä kohdissa 7.1. – 7.6. on määritelty. Ostajalla ei ole oikeutta esittää Myyjää kohtaan perusteeltaan ja määriltään mitään muita vaatimuksia kuin mitä edellä kohdissa 7.1. – 7.6. on määritelty.

7.8 Mikäli Myyjä tuotevastuulain perusteella on velvollinen suorittamaan korvauksia kolmannelle osapuolelle, Ostaja on velvollinen korvaamaan Myyjälle sen kolmannelle osapuolelle suorittamat korvaukset.

8. YLIVOIMAINEN ESTE

8.1 Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista osapuolten (Myyjä tai Ostaja) määräysvallan ulkopuolista tapahtumaa, jota osapuoli ei ole voinut ennustaa tai kohtuudella ottaa huomioon sopimusta tehdessään tai jonka vaikutusta osapuoli ei ole voinut kohtuudella estää tai torjua. Ylivoimaisena esteenä pidetään ainakin (mutta ei rajoittavasti) muun muassa seuraavia tapahtumia: sotatila, terrorismi, viranomaistoimenpide, karanteeni, epidemia, lakko, työsulku tai muu työtaistelutoimi, luonnonmullistus, tulipalo, räjähdys, kuljetusliikkeen toimenpiteet tai laiminlyönnit, kuljetusliikettä koskeva lakko, työsulku tai muu työtaistelutoimi, Myyjän alihankkijan sopimusrikkomus, yleisen liikenteen keskeytyminen ja materiaalin tai energian saannin keskeytyminen.

8.2 Osapuolen (Myyjä tai Ostaja) ei katsota syyllistyneen sopimusrikkomukseen, jos se pystyy osoittamaan, että Sopimukseen kuuluvan velvoitteen täyttämättä jättäminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä.

8.3 Kumpikin osapuoli (Myyjä ja Ostaja) vastaa itse ylivoimaisesta esteestä sille aiheutuneista vahingoista ja muista kustannuksista.

8.4 Mikäli osapuolta (Myyjä tai Ostaja) kohtaa ylivoimainen este, osapuolen tulee ilmoittaa esteestä, esteen laadusta, sen vaikutuksista ja arvioidusta kestoajasta toiselle osapuolelle ilman aiheetonta viivästystä.

8.5 Mikäli osapuolta (Myyjä tai Ostaja) kohtaa ylivoimainen este, osapuolen tulee kaikin kohtuullisin keinoin minimoida ylivoimaisen esteen vaikutukset ja kestoaika.

8.6 Jos ylivoimainen este jatkuu tai on todennäköistä, että este tulee jatkumaan pidempään kuin 60 päivää, sillä osapuolella, jota ylivoimainen este ei ole kohdannut, on oikeus purkaa Sopimus.

9. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

9.1 Myyjällä on oikeus siirtää Sopimus tai osa Sopimukseen kuuluvista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan kolmannelle osapuolelle ilman Ostajan lupaa tai suostumusta.

9.2 Ostajalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai Sopimukseen kuuluvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman Myyjän nimenomaista kirjallista suostumusta.

10. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

10.1 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. Sopimukseen ei sovelleta yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (ns. YK:n kauppalaki/GISC).

10.2 Kaikki Sopimuksesta johtuvat ja Sopimukseen, sopimusrikkomuksiin, Sopimuksen purkamiseen tai sitovuuteen, Ehtoihin, Teknisiin ominaisuuksiin tai Tuotteiden toimituksiin liittyvät riidat, erimielisyydet, vaatimukset ja kanteet ratkaistaan ensiasteena Rovaniemen käräjäoikeudessa. Rovaniemen käräjäoikeuden toimivalta on yksiomainen ja ehdoton.

PELLOPLASTIN TARRAKALVOTUOTTEET

Meidän kanssa vain on helpompi toimia